NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

3 Maja 18. Umowa o dofinansowanie podpisana

Administrator, 02 grudnia 2021
3 Maja 18. Umowa o dofinansowanie podpisana

Dziś w Urzędzie Miasta Włocławek podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18. Pod tym właśnie adresem, w samym sercu Śródmieścia, powstanie Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości.

Inwestycja wpisana do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 zostanie zrealizowana przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wysokość dofinansowania wyniesie 7 983 429,83 zł. Całkowity koszt oszacowano na 11 421 045,10 zł.

Plan zakłada uruchomienie w tej przestrzeni centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, w tym inkubatora podmiotów ekonomii społecznej, punktu doradztwa prawno–zawodowego, banku pracy, kawiarni obywatelskiej oraz siedziby Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek. Przy ul. 3 Maja 18 powstaną także mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych, studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością oraz podwórko partycypacyjne.

czytaj więcej

Ukazała się nowa "Gazeta Śródmiejska"

Administrator, 02 grudnia 2021
Ukazała się nowa "Gazeta Śródmiejska"

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania "Gazety Śródmiejskiej". Perdiodyk dostępny jest zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Najnowszą "Gazetę Śródmiejską" otwieramy wywiadem z Beatą Krajewską, kierownik Klubu Stara Remiza (ul. Żabia 8). To wydanie to także m.in. informacje o przebiegu wybranych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych oraz ciekawostka historyczna.

"Gazeta Śródmiejska" jest jednym z projektów GPR. Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Wydział Rewitalizacji.

W "Gazecie Śródmiejskiej" prezentujemy sylwetki osób działających na terenie Śródmieścia i organizacje pozarządowe, wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się w najstarszej części Włocławka oraz przebieg Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Z wersją elektroniczną można zapoznać się tutaj.

Wyniki konkursu Lokalny Produkt

Administrator, 02 grudnia 2021
Wyniki konkursu Lokalny Produkt

Kawa po kujawsku Bohma z Restauracji Dziedziniec jest Lokalnym Produktem. W internetowym głosowaniu na tę propozycję zagłosowało 8119 mieszkańców. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Przypomnijmy: celem konkursu było wyłonienie produktu najlepszego jakościowo, najciekawszego, oryginalnego i nowego pod względem wzornictwa, formy, sposobu prezentacji i dostępności, a jednocześnie związanego z tradycją i kulturą Włocławka oraz Śródmieścia. Wymogiem koniecznym zgłoszenia się w tej edycji konkursu było spełnienie warunku, by zaproponowany w konkursie produkt lub usługa były nowe, tj. wymyślone przez przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji. Uczestnikami konkursu mogli być tylko przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu położonego w obszarze rewitalizacji miasta Włocławek i prowadzą tam działalność gospodarczą.

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Administrator, 30 listopada 2021

We wtorek, 30 listopada 2021 r. zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 na kolejny dyżur pracowników Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

Dyżury odbywają się w co drugi wtorek i są kolejnym działaniem mającym na celu przybliżenie mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym tematyki związanej z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dyżury odbyły się już 5, 19 października oraz 2 listopada. Przed nami spotkania 16, 30 listopada oraz 14 grudnia.

Dyżury odbywają się w godz. 16:00-17:00.

Tak aktywizujemy zawodowo mieszkańców

Administrator, 26 listopada 2021
Tak aktywizujemy zawodowo mieszkańców

Aktywizacja zawodowa mieszkańców Śródmieścia to jeden z ważnych elementów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dziś prezentujemy dane pokazujące, jakie efekty przyniosły działania prowadzone od 2018 roku.

Za realizację zadań aktywizujących odpowiedzialny jest Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. To ta jednostka zaplanowała i sukcesywnie wdraża w ramach GPR 3 projekty: 1.1.1 Aktywizacja zawodowa mieszkańców, 2.2.1. Tu mieszkam tu pracuję i 2.2.2. Mobilny punkt konsultacyjno- doradczy.

Projekt "Aktywizacja zawodowa mieszkańców" ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności jego mieszkańców, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze życia społecznego, zawodowego oraz na zwiększenie potencjału rozwojowego osób długotrwale bezrobotnych. Jego celem jest zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób pozostających poza rynkiem pracy i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Od 2018 roku wsparciem w ramach powyższego projektu objęto 498 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, z obszaru rewitalizacji. Harmonogram obejmował wdrożenie takich form, jak: doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne i grupowe), zajęcia psychospołeczne (indywidualne i grupowe), szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, staże u pracodawców, przygotowanie zawodowe dorosłych i zatrudnienie subsydiowane. W efekcie 83 uczestników nabyło nowe kwalifikacje, a liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, wyniosła 151 osób.


czytaj więcej

Zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Włocławek

Administrator, 25 listopada 2021
Zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Włocławek

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, Prezydent Włocławka dr Marek Wojtkowski wydał zarządzenie w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek. Wprowadzone regulacje przewidują sprawdzone i bezpieczne dla interesantów zasady funkcjonowania ratusza.

Od 25 listopada br. zaleca się załatwianie spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej oraz telefonicznej bądź z wykorzystaniem urny umieszczonej w wejściu do budynku. Interesanci przyjmowani będą w budynkach ratusza po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie (konieczność umówienia spotkania nie dotyczy rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów, a także odbioru awizowanych przesyłek urzędowych). Pamiętajmy o zakrywaniu ust i nosa przy pomocy maseczki, o stosowaniu płynu do dezynfekcji rąk oraz zachowaniu wymaganej odległości 1,5 metra od innych.

Wszystkich mieszkańców, firmy i podmioty zainteresowane informacjami na temat realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, biorące udział lub dopiero planujące swoje zaangażowanie w proces rewitalizacji, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Rewitalizacji (ul. 3 Maja 22) pod nr tel. 54 414 44 60, 54 414 40 25, 54 414 45 60, 54 414 40 51, 54 414 43 62 lub za pośrednictwem poczty e-mail: rewitalizacja@um.wloclawek.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, piątki 7:30-14:00.

Dyżur radnych Rady Miasta w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 24 listopada 2021

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na dyżur Radnych Rady Miasta: Wandy Muszalik i Józefa Mazierskiego. Zainteresowanych zapraszamy w godz. 15:00-17:00.

Dyżur pracownika MOPR w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 24 listopada 2021

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 4 „Południe”. Zainteresowani mogą skorzystać z tej formy wsparcia w godz. 14:00-15:00.

Społecznicy z Włocławka obradowali na forum

Administrator, 19 listopada 2021
Społecznicy z Włocławka obradowali na forum

Za nami Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Organizatorami wydarzenia był Urząd Miasta Włocławek i Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Jako Wydział Rewitalizacji dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację tego wydarzenia za zaproszenie i możliwość spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji z Włocławka i podzielenia się informacjami na temat współpracy i aktywnego udziału trzeciego sektora w procesie rewitalizacji. Tegoroczne Forum to także debata o kondycji wolontariatu po pandemii, sesje plenarne z udziałem gości wydarzenia, otwarta dyskusja o współpracy międzysektorowej i warsztaty z ekonomii społecznej.

Mamy nadzieję, że wydarzenie dostarczyło uczestnikom wielu cennych informacji, które posłużą w codziennej pracy na rzecz mieszkańców.

czytaj więcej

Urząd Miasta wspiera wymianę źródeł ciepła

Administrator, 16 listopada 2021
Urząd Miasta wspiera wymianę źródeł ciepła

W pierwszym roku obowiązywania programu miejskich dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych wsparcie finansowe z Urzędu Miasta Włocławek otrzymali właściciele 4 nieruchomości z obszaru rewitalizacji. To kolejny krok służący nie tylko poprawie jakości życia mieszkańców w Śródmieściu, ale też stanu środowiska naturalnego.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta, podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację celową ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miasto Włocławek, były osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali/budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W terminie naboru do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 14 wniosków, spośród których 2 zostały odrzucone z powodu braków formalnych. Ostatecznie dotację uzyskali właściciele 12 nieruchomości z obszaru całego miasta, w tym 4 z obszaru rewitalizacji. Do tej pory dotację rozliczyło 7 Beneficjentów. Łączna wysokość wsparcia wyniosła 170 tys. zł, w tym aż 124 tys. zł dotyczy śródmiejskich kamienic.

W nieruchomości Brzeska 29 (budynek wielorodzinny) dotacja w wysokości 60 000 zł została udzielona na wymianę pieców kaflowych, węglowych, kuchenek etażowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przy ul. Łęgskiej 79 (budynek wielorodzinny) dotacja w wysokości 56 000 zł została przyznana na wymianę pieców kaflowych, węglowych i kuchenek etażowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przy Zielonym Rynku 3 wsparcie w wysokości 4000 zł uzyskał właściciel jednego z lokali mieszkalnych. Dotacja została przeznaczona na likwidację kominka i montaż pieca gazowego wraz z podłączeniem lokalu do sieci gazowej.

Przy ul. 3 Maja 28 kwota 4000 zł została przeznaczona na likwidację pieca na paliwo stałe (węgiel) w lokalu mieszkalnym i montaż pieca gazowego wraz z podłączeniem lokalu do sieci gazowej.

Porozmawiajmy o rewitalizacji - dyżur w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 30 listopada 2021
Porozmawiajmy o rewitalizacji - dyżur w "Śródmieście Cafe"

We wtorek, 16 listopada 2021 r. zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 na kolejny dyżur pracowników Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

Dyżury odbywają się w co drugi wtorek i są kolejnym działaniem mającym na celu przybliżenie mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym tematyki związanej z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dyżury odbyły się już 5, 19 października oraz 2 listopada. Przed nami spotkania 16, 30 listopada oraz 14 grudnia.

Dyżury odbywają się w godz. 16:00-17:00.

Porozmawiajmy o rewitalizacji - dyżur w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 listopada 2021

We wtorek, 16 listopada 2021 r. zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 na kolejny dyżur pracowników Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

Dyżury odbywają się w co drugi wtorek i są kolejnym działaniem mającym na celu przybliżenie mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym tematyki związanej z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dyżury odbyły się już 5, 19 października oraz 2 listopada. Przed nami spotkania 16, 30 listopada oraz 14 grudnia.

Dyżury odbywają się w godz. 16:00-17:00.

Remontujemy pustostany przy Starym Rynku 5

Administrator, 15 listopada 2021
Remontujemy pustostany przy Starym Rynku 5

Remonty pustostanów są jednym z elementów działań w kamienicach miejskich zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, które służą nie tylko poprawie stanu technicznego nieruchomości, ale też zwiększeniu liczby lokali na potrzeby mieszkańców.

W nieruchomości Stary Rynek 5, która sukcesywnie zmienia swoje oblicze od 2020 roku, obecnie remontowane są 2 pustostany. Koszt remontu wyniesie 76 tys. zł. Przypomnijmy, że nieruchomość Stary Rynek 5 zmienia się dzięki Gminnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

czytaj więcej

Dzieje się w obszarze rewitalizacji

Administrator, 12 listopada 2021
Dzieje się w obszarze rewitalizacji

Działania na rzecz poprawy stanu technicznego miejskich nieruchomości w obszarze rewitalizacji to nie tylko remonty elementów konstrukcyjnych, elewacji czy lokali mieszkalnych, ale też wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych oraz budowa przyłączy do miejskiej sieci, co przyczynia się do podniesienia standardu infrastruktury mieszkaniowej w Śródmieściu, poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska.

W oficynie miejskiej nieruchomości Cyganka 24 trwają właśnie prace związane z budową wewnętrznej instalacji ZW, CWU i cyrkulacji oraz CO wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i budową przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. To jedno z działań zleconych przez Administrację Zasobów Komunalnych ze środków przekazanych przez Urząd Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

czytaj więcej

Dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 3 „Wschód”

Administrator, 12 listopada 2021

W środę, 17 listopada kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" (ul. 3 Maja 9) zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 3 „Wschód”

'Śródmiejski Gambit" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 12 listopada 2021

Chwila czasu dedykowana szachom w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe". Zapraszamy na partię i kawę. Przyjdź ze znajomymi, zabierz swoje szachy lub skorzystaj z naszych i wymień się doświadczeniami lub po prostu spędź przedpołudnie nad królewską grą w Kawiarni Obywatelskiej. Zapraszamy o godz. 11:00.

Interaktywne Centrum Fajansu - umowa podpisana!

Administrator, 12 listopada 2021
Interaktywne Centrum Fajansu - umowa podpisana!

W dniu 10 listopada br. w Urzędzie Miasta Włocławek podpisano umowę na realizację zadania związanego z powstaniem Interaktywnego Centrum Fajansu. Działanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Nowoczesna placówka, w której nacisk położony zostanie na promocję lokalnych tradycji, historii, sztuki powstanie w budynku dawnego Banku Gdańskiego przy ul. Żabiej 2.

W kompleksie budynków u zbiegu ul. Żabiej i Królewieckiej funkcjonować ma „Interaktywne Centrum Fajansu” wraz z kawiarnią i sklepem z pamiątkami. W Centrum będą działać stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty ceramiczne. Placówka składać się będzie z czterech podstawowych stref: 1. Interaktywnej strefy historycznej, 2. Strefy edukacyjnej; 3. Strefy wystawowej/ekspozycyjnej; 4. Strefa komercyjnej- sprzedażowej.

Ponadto, w budynku tym mieścić się będzie Centrum Kultury i Aktywizacji 3 MAJ SIĘ (przedsięwzięcie 1.2.7.), którego głównym celem działalności będzie aktywizacja społeczna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań artystycznych i budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców Śródmieścia oraz założenie inkubatora lokalnej przedsiębiorczości i artystycznego inkubatora.

Na wykonanie zadania o wartości 17 899 999,35 zł, obejmującego realizację robót budowlanych oraz aranżację wnętrz i zakup wyposażenia placówki, wykonawca - konsorcjum włocławskich firm: KA-BO Karol Borkowski i Zakład Budowlany MS-BUD - będzie miał 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przypomnijmy, iż na realizację w/w zadania Włocławek uzyskał 11 082 186,81 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy na Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych

Administrator, 10 listopada 2021
Zapraszamy na Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych

18 listopada w godz. 9:30-16:30 odbędzie się Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie organizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Forum stanowi formę wsparcia dla trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych funkcjonujących w naszym mieście. W programie: debata o kondycji wolontariatu po pandemii, sesje plenarne z udziałem wyjątkowych gości, kawa z ekspertami, otwarta dyskusja o współpracy międzysektorowej oraz warsztaty z ekonomii społecznej.

Organizatorami przedsięwzięcia, które odbędzie się w Centrum Kultury Browar B. (Łęgska 28) są: Gmina Miasto Włocławek i Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

czytaj więcej

Gościliśmy samorządowców z regionu

Administrator, 09 listopada 2021
Gościliśmy samorządowców z regionu

W dniach 4-5 listopada br. Włocławek gościł samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem spotkania był realizowany w naszym mieście od 2018 roku proces rewitalizacji.

Podczas dwudniowego wydarzenia, mającego na celu przedstawienie specyfiki rewitalizacji na obszarach miejskich oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie, przedstawiciele samorządu Włocławka z prezydentem Markiem Wojtkowskim na czele, dzielili się z pracownikami urzędów miast i gmin z województwa kujawsko-pomorskiego swoją wiedzą, dobrymi praktykami oraz doświadczeniami. Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w wykładach i warsztatach, jak również w spacerze po obszarze rewitalizacji, warsztatach, grze miejskiej oraz zajęciach w Izbie Tradycji Kujaw Centrum Kultury Browar B.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z projektem pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

czytaj więcej

Przed nami XIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 08 listopada 2021
Przed nami XIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

We wtorek, 9 listopada br. odbędzie się XIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. W programie znalazło się m.in. omówienie najważniejszych działań w ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 oraz prezentacja szczegółów planowanych działań strategicznych w kontekście procesu rewitalizacji.

XIV posiedzenie KR odbędzie się w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13. Początek o godz. 16:00.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!