NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji we Włocławku został wyznaczony na podstawie diagnozy i konsultacji społecznych.

Diagnozy miasta i delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dokonano przez analizę wskaźników społecznych (w tym bezrobocia, ubóstwa, przestępczości itp.) i pozaspołecznych (gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych), w oparciu o interaktywną mapę interaktywną. Wprowadzenie do programu danych odnośnie zjawisk społeczno-gospodarczych, w tym m.in. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, edukacji, uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, przedsiębiorczości, stanu zabudowy, umożliwiło pokazanie rozmieszczenia i natężenia tych zjawisk na terenie całego miasta. Dokonana analiza rozmieszczenia i natężenia zjawisk pozwoliła na wskazanie obszarów miasta objętych kryzysem. Następnie został wyznaczony obszar zdegradowany, którego uzupełnione badania w terenie wskazały granice obszaru rewitalizacji. 

Od 8 grudnia 2016 roku do 12 lutego 2017 roku trwały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wykorzystano różne narzędzia i sposoby dotarcia do interesariuszy: poprzez obwieszczenie, ogłoszenie, plakaty w ilości 300 sztuk, zawieszone w różnych częściach miasta na słupach ogłoszeniowych, w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta (tablica ogłoszeniowa) oraz jednostek administracyjnych Gminy Miasto Włocławek, w placówkach oświatowych, autobusach komunikacji miejskiej i na przystankach, obiektach sportowych oraz punktach handlowych i usługowych na obszarze Śródmieścia, artykuły informacyjne w prasie, poprzez lokalne media elektroniczne. Konsultacje odbywały się w różnych formach, w tym spotkania otwartego, spotkań dyskusyjnych, spaceru badawczego i dyżurów konsultacyjnych. Uwagi zbierano na formularzu konsultacyjnym, ustnie w Urzędzie Miasta i w kawiarni obywatelskiej oraz podczas spotkań. Konsultacje miały na celu zebranie od osób i podmiotów zainteresowanych rewitalizacją Włocławka uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Włocławek oraz identyfikacji mocnych i słabych stron zaproponowanych obszarów.

W dniu 27 marca 2017 roku, podczas XXX sesji Rady Miasta radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały nr XXX/44/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek. W związku z tym, rewitalizacja, zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, stała się zadaniem własnym gminy.

Pliki do pobrania:
Uchwała nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek
Diagnoza miasta Włocławek służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji [PDF]
Granice obszaru zdgradowanego i obszaru rewitalizacji - mapa [PDF]

Zaświadczenie kupno/sprzedaż nieruchomości [DOC]
Zaświadczenie kupno/sprzedaż nieruchomości [PDF]


Obszar rewitalizacji został wyznaczony pomiędzy ulicami: Towarową, Targową, wzdłuż Zielonego Rynku (do południowej granicy działki nr. ew. 81 KM 50), Królewiecką (od południowej granicy działki nr ew. 78 wzdłuż ulicy Królewieckiej do południowej granicy działki nr ew. 16, wzdłuż zachodniej granicy działek nr ew. 16,17,18 KM 50), Zduńską (od zachodniej granicy działki nr ew. 20 wzdłuż południowej granicy działek nr ew. 21 i 161 KM 50), Placem Wolności, wzdłuż Brzeskiej (do południowej granicy działki nr ew. 56/2 KM 45), Wojska Polskiego (od zachodniej granicy działki  nr ew. 55/5 KM 45), Placem Kopernika, Wyszyńskiego, Gdańską oraz brzegiem Wisły na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Towarowej.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku Rada Miasta Włocławek przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, będącego kompleksowym zestawieniem działań rewitalizacyjnych na rzecz Śródmieścia.
W celu dokonania szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji przeprowadzono szereg badań, w ramach których wykorzystano następujące metody:
- analiza danych zastanych (ang. desk research),
- analiza ofert pracy,
- analiza koncentracji,
- IDI (ang. In-Depth Interview) - indywidualne wywiady pogłębione,
- PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) – ankieta papierowa,
- spotkania otwarte,
- inwentaryzacja urbanistyczna polegająca na ogólnej ocenie stanu technicznego i potencjału nieruchomości znajdujących się w obszarze rewitalizacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano „Szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji Włocławka”, która pozwoliła precyzyjnie określić obszary interwencji w Śródmieściu i zespoły tematyczne mające za zadanie wypracować rekomendacje do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zidentyfikowane zespoły tematyczne:

- Standardy mieszkania
- Nowa jakość przestrzeni publicznej
- Edukacja (dzieci i młodzieży)
- Oferta spędzania wolnego czasu
- Aktywizacja zawodowa
- Rozwój przedsiębiorczości
- Aktywizacja społeczna i obywatelska
- Zadłużenie czynszowe
- Seniorzy
- Wizerunek Śródmieścia

Pliki do pobrania:
Uchwała nr XXXI/62/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek
Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji Włocławka
Granice obszaru rewitalizacji [jpg]
Wykaz ulic w obszarze rewitalizacji [XLS]

Zobacz także:
Wykaz wolnych lokali użytkowych w obszarze rewitalizacjiNEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!