NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Działania rewitalizacyjne we Włocławku podejmowane przed przyjęciem GPR na lata 2018-2028

Przed przyjęciem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, już wcześniej we Włocławku prowadzono działania rewitalizacyjne. Od 2009 roku zmiany w obszarze rewitalizacji opierały się na przyjętym Uchwałą Rady Miasta Włocławek „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku”.

Czytaj więcej:
Uchwała nr XXXV/337/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2009 roku  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku [POBIERZ PDF]
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku [POBIERZ PDF]
Ówczesny obszar rewitalizacji obejmował powierzchnię ponad 270 ha terenu miasta, na którym realizowano działania z zakresu poprawy wizerunku i dostępności przestrzeni publicznych oraz obiektów miejskich, jakości powietrza, bezpieczeństwa, aktywizacji społecznej. Szereg działań zostało zrealizowanych dzięki wsparciu finansowemu środkami unijnymi. Były to takie projekty, jak m.in.
- przebudowa Zielonego Rynku, jednego z najstarszych i najcenniejszych pod względem historycznym i kulturowym obszarów miasta, 
- zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów poprzez wybudowanie promenady spacerowej wzdłuż rzeki Wisły z oświetleniem, zielenią, placem zabaw, małą architekturą, parkingiem, 
- rewitalizacja zdegradowanych obiektów poprzemysłowych historycznego Browaru dla funkcji kultury „Centrum Kultury Browar B.”, 
- likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek, poprzez wybudowanie odcinka nowoczesnej sieci cieplnej i montaż węzłów cieplnych,
- modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie rewitalizowanego   Śródmieścia,
- przebudowa Starego Rynku polegająca na odbudowie nawierzchni historycznego placu Starego Rynku wraz z infrastrukturą techniczną, urządzeniem zieleni oraz przebudową otaczających go ulic, 
- przebudowa nawierzchni 5 ulic, parkingu, chodników, oświetlenia, budowa ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej,
- przebudowa zabytkowego budynku Starej Remizy na potrzeby kulturalno-społeczne,
- przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego oraz podniesienie standardu i dostępności usług kulturalnych,
- przebudowa budynku na Centrum Organizacji Pozarządowych,
- rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pobudzenia aspiracji życiowych i zawodowych, wzmocnienia wiary we własne możliwości,
- aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej i podjęcie działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.Łączna wartość zrealizowanych projektów na rzecz zmian w obszarze rewitalizacji wyniosła ponad 100 mln. zł, z czego prawie 62,5 mln. zł stanowiły środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej.

Przeprowadzona w 2015 i 2016 roku diagnoza miasta Włocławek uwzględniająca rozmieszczenie przestrzenne analizowanych zjawisk, wykazała potrzebę kontynuacji działań rewitalizacyjnych oraz ograniczenie ich do obszaru wyróżniającego się wysoką koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, a także gospodarczych, środowiskowych, technicznych i funkcjonalno-przestrzennych. Wyznaczony w drodze Uchwały Rady Miasta Włocławek obszar rewitalizacji obejmuje 42,7 ha powierzchni miasta będącej najstarszą częścią Włocławka o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!