NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony http://rewitalizacja.wloclawek.eu/

Urząd Miasta Włocławek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dla strony http://rewitalizacja.wloclawek.eu/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Chmielewska.
  • E-mail: a.chmielewska@mopr.wloclawek.pl
  • Telefon: 54 423 23 07

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Włocławek
  • Adres: ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
  • E-mail: poczta@um.wloclawek.pl
  • Telefon: 54 414 40 00

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miasta Włocławek:

  Urząd Miasta Włocławek zlokalizowany jest w trzech budynkach położonych przy:

  1. Zielonym Rynku 11/13 (siedziba główna);
  2. Kościuszki 12
  3. 3 Maja 22.

  I. Budynek przy Zielonym Rynku 11/13:

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Kompleks przy Zielonym Rynku 11/13 składa się z trzech, połączonych ze sobą obiektów (A, B i C). Każdy obiekt posiada odrębne drzwi wejściowe.

  Do budynku A prowadzą dwie pary drzwi automatycznych, wyposażonych w czujniki ruchu powodujące samoczynne otwieranie się drzwi w momencie zbliżania się do nich osoby. W wiatrołapie oprócz schodów prowadzących do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd m.in. osobom na wózkach i z wózkami dziecięcymi.

  Do budynku B prowadzą dwie pary drzwi automatycznych, wyposażonych w czujniki ruchu powodujące samoczynne otwieranie się drzwi w momencie zbliżania się do nich osoby. Wejście do budynku B znajduje się na tym samym poziomie od strony zewnętrznej i wewnętrznej budynku.

  Do budynku C prowadzą dwie pary drzwi.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

  Z holu głównego na parterze można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, gdzie załatwianych jest większość spraw urzędowych. Budynki A, B i C połączone są ze sobą na parterze. W ciągu holu budynku B znajdują się schody złożone z dwóch stopni. Schody są odpowiednio oznakowane.

  Ponadto budynki A i B połączone są ze sobą łącznikami na poziomie I i II piętra. Łączniki te z uwagi na różnicę poziomu pomiędzy budynkami, są ze spadem. W ciągu korytarza - pochyłu - naklejone są na podłodze taśmy antypoślizgowe, które ułatwiają wejście i zejście. Ponadto wzdłuż ciągu łącznika  zamontowane są poręcze.

  Na parterze w budynku A znajdują się dwa dźwigi osobowe. Przed wejściem do każdej kabiny znajdują się przyciski przywołania z nakładkami braille`a oraz nad wejściem do kabiny wyświetlacze przedstawiające aktualną pozycję dźwigu osobowego. W kabinie, na panelu sterującym, wszystkie przyciski są także z nakładkami braille`a. Ponadto w kabinach zamontowane są moduły głosowe informujące pasażerów o piętrach oraz wyświetlacze przedstawiającą aktualną pozycją dźwigu.

  We wszystkich częściach obiektu A, B i C na parterze znajdują się ogólnodostępne łazienki dla niepełnosprawnych, które są odpowiednio oznakowane. Ponadto w łazience na parterze w budynku A znajduje się miejsce do przewijania niemowląt.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

  W budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13 nie ma platform ani pętli indukcyjnych. Informacje głosowe znajdują się tylko w dźwigach osobowych.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Na parkingu przed budynkiem Urzędu wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Trzy miejsca znajdują się bezpośrednio przy wejściu do budynku A, ostatnie czwarte zlokalizowane jest przy wejściu do budynku B.

   

  II. Budynek przy ul. Kościuszki 12:

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Do budynku prowadzą trzy pary drzwi. Jedne drzwi znajdują się od strony ulicy Kościuszki, pozostałe dwie pary są od strony parkingu wewnętrznego. Przy każdym wejściu znajdują się schody. Przy miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanym na parkingu wewnętrznym, na ścianie znajduje się odpowiedni oznakowany dzwonek. Dzwonek ten przeznaczony jest dla osób ze szczególnymi potrzebami i pozwala na wezwanie urzędnika i dedykowaną obsługę.

  W budynku występują bariery architektoniczne.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

  W budynku nie ma dźwigu osobowego.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

  W budynku nie ma obecnie pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Przed budynkiem od strony ulicy Kościuszki znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na parkingu wewnętrznym znajduje się kolejne, wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  III. Budynek przy ul. 3 Maja 22:

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Do budynku prowadzą dwie pary drzwi. Jedne drzwi znajdują się od strony ulicy, drugie znajdują się od strony parkingu wewnętrznego. Po wejściu do obiektu zlokalizowane są schody. W budynku występują bariery architektoniczne.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

  W budynku nie ma dźwigu osobowego.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

  W budynku nie ma obecnie pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  W najbliższym sąsiedztwie budynku Urzędu (narożnik Urzędu), od strony ul. Żabiej, znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.`

  Informacje wspólne dla wszystkich budynków:

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do wszystkich budynków Urzędu Miasta Włocławek można swobodnie wejść z psem asystującym
  i psem przewodnikiem. Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

  Zasady skorzystania z pomoc tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) zawarte są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod linkiem: http://www.bip.um.wlocl.pl/pomoc-tlumacza-jezyka-migowego-pjm-sjm-skogn/

  Informacje dodatkowe

  Ułatwienia

  Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

  Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę listownie (co najmniej 3 dni przed) do Wydziału Organizacyjno-Prawny i Kadr Urzędu Miejskiego we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, lub ustnie w Biurze Obsługi Mieszkańców – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta lub telefonicznie pod nr tel. 54 414-47-88 lub 54 414-42-34 za pośrednictwem osoby przybranej lub elektronicznie na adres: poczta@um.wloclawek.pl

  Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony
  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!