Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek tel.: +48 54 414-40-00
fax: +48 54 411-36-00, e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

Mapa serwisu BIP
Facebook Twitter Slideshare Dailymotion
Most na WiśleMost stalowyBulwary nocąBrowar B.Zielony RynekRynek

Menu

VideoZobacz wszystkie 

Festyn rodzinny promujący Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na naszej stronie, podaj powyżej swoj adres e-mail.
Drukuj

Projekty realizowane w ramach POKL na 2007-2013

Projekty społeczne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

  • Aktywna Integracja - projekt systemowy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zrealizowany w 2009 r. Głównym celem projektu była aktywna integracja wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizowano poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, umiejętności zawodowych warsztaty autoprezentacji oraz dwumodułowe kursy kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych. W ramach projektu powołano w 2010 roku Klub Wolontariusza. W ramach działań Klubu kontynuowana jest promocja i organizacja wolontariatu we włocławskich szkołach ponadgimnazjalnych. W okresie sprawozdawczym wolontariusze pracowali w świetlicach profilaktyczno- wychowawczych wspierając wychowawców w procesie opieki i wychowania dzieci uczęszczających do 5 świetlic prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na projekt otrzymano dofinansowanie w wysokości: 4 572 803,63 PLN
  • "Uwierzyć w siebie”- zrealizowany do 31.12.2009 roku. Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Włocławka poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej (KIS) i podjęcie działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej tych osób. Zadaniem KIS jest realizacja działań umożliwiających udzielenie tym osobom pomocy w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu lokalnym, w pełnieniu ról społecznych oraz w nabywaniu umiejętności poruszania się na rynku pracy z uwzględnieniem podniesienia kwalifikacji zawodowych. W działania aktywizacyjno - integracyjne włączone są, jeżeli zajdzie potrzeba, terapie mające na celu ograniczenie i zapobieganie konsekwencjom nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych w tej dziedzinie. Grupą docelową całego projektu "Uwierzyć w siebie" były osoby długotrwale bezrobotne z terenu Włocławka, w wieku aktywności zawodowej, które miały problemy z powrotem do pełnienia ról społecznych, a także podjęciem zatrudnienia z powodu braku kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Na projekt otrzymano dofinansowanie w wysokości: 738 721,44PLN