Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek tel.: +48 54 414-40-00
fax: +48 54 411-36-00, e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

Mapa serwisu BIP
Facebook Twitter Slideshare Dailymotion
Most na WiśleMost stalowyBulwary nocąBrowar B.Zielony RynekRynek

Menu

VideoZobacz wszystkie 

Festyn rodzinny promujący Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na naszej stronie, podaj powyżej swoj adres e-mail.
Drukuj

Historia LPR

Historia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 r.

Podstawą sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku była Uchwała nr 35/VII/2007 Rady Miasta z 13 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2007-2013 oraz zmiany Uchwały w sprawie podjęcia wstępnych działań do programu "Rewitalizacja Śródmieścia Włocławka".
Pliki do pobrania:
Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest obligatoryjne dla samorządu planującego realizację zadań inwestycyjnych przy wsparciu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2009-2015 został opracowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - Załącznik do Uchwały nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 roku, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 91/1146/08 z 27 listopada 2008 roku oraz Uchwałą nr 7/58/09 z 27 stycznia 2009 roku.
 
Przez cały okres przygotowania programu prowadzone były konsultacje społeczne. Celem konsultacji było uzyskanie jak największej ilości wniosków, uwag, opinii od instytucji, jednostek miejskich, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców, koniecznych dla przygotowania projektu Lokalnego programu rewitalizacji.
 
Przebieg konsultacji
 1. Konferencja "Wielofunkcyjny rozwój centrów miast w kontekście funduszy strukturalnych 2007-2013" (23 kwietnia 2008 roku) rozpoczęła konsultacje społeczne pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Gośćmi konferencji byli: minister Elżbieta Bieńkowska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Miasta Bydgoszczy, Urzędu Miasta Grudziądza, mieszkańcy Włocławka, parlamentarzyści, radni RM, przedsiębiorcy, przedstawiciele wyższych uczelni, organizacji społecznych - ogółem 152 osoby.
 2. Spotkania konsultacyjne w Urzędzie Miasta. Przeprowadzono je 3 razy i zaproszono przedstawicieli następujących grup i organizacji:
  1. TBS-u, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Zakładów Energetycznych, Rejonu Dystrybucji Gazu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Zarządu Dróg - spotkanie odbyło się 29 maja 2008 roku i uczestniczyło w nim 17 osób;
  2. parafii kościelnych, związków wyznaniowych, policji, straży pożarnej, przedsiębiorców, rzemiosła, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, wspólnot mieszkaniowych, pracowni architektonicznych - spotkanie zorganizowano 12 czerwca 2008 roku, z uczestnictwem 12 osób;
  3. organizacji pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy - spotkano się 19 czerwca 2008 roku, w spotkaniu uczestniczyło 6 osób.
 3. Udostępnienie do wglądu projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek i na stronie internetowej Urzędu Miasta www.wloclawek.pl w dniach 15 maja - 20 czerwca 2008 roku wraz z kwestionariuszem uwag do projektu dokumentu. Informacje o udostępnieniu dokumentu do wglądu ukazywały się w prasie lokalnej, radiu, TV Kujawy, na forach internetowych. Łącznie złożono 4 kwestionariusze uwag.
 4. Prezentacja mieszkańcom miasta części projektów inwestycyjnych zaplanowanych w Lokalnym programie rewitalizacji w formie wizualizacji na Placu Wolności w dniach 29 lipca - 14 sierpnia 2008 roku.
 5. Informacje, ogłoszenia i artykuły zamieszczano w lokalnych mediach elektronicznych i tradycyjnych: www.wloclawek.pl (5 razy), www.q4.pl (1 raz), www.wloclawek.fajnemiasto.pl (1 raz), www.pwsz.wloclawek.pl (1 raz), "Gazeta Pomorska" (3 razy), "Puls Regionu" (1 raz).
 6. Konsultacje społeczne projektu Lokalnego programu rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2009-2015 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2009-2015" odbyły się w terminie 12 stycznia - 13 lutego 2009 roku. Dokumenty udostępnione zostały do wglądu w Urzędzie Miasta Włocławek (w Wydziale Rozwoju i Projektów Europejskich) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, w zakładce "Rozwój Miasta". Złożono 12 wniosków (68 uwag).
 7. Spotkania z mieszkańcami odbyły się 3 razy: 1 kwietnia 2009 roku, 10 czerwca 2009 roku i 15 czerwca 2009 roku.
 8. Uzyskanie pozytywnych opinii do projektu dokumentu wraz z prognozą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na mocy Postanowienia RDOŚ-IV.00/6613.118.09/JD z 6 marca 2009 roku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na mocy Postanowienia N.NZ-400-W-2/54-6388/09 z 15 kwietnia 2009 roku.
Po konsultacjach społecznych sporządzona została Analiza wniosków i uwag z konsultacji społecznych (udostępniamy ją w wersji z 14 kwietnia 2009 roku).
 
Plik do pobrania:
Kolejna wersja Analizy powstała w wyniku dyskusji podczas posiedzeń komisji Rady Miasta i została umieszczona w tekście projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 
Plik do pobrania:
 
 
 
Analiza porównawcza Lokalnych Programów Rewitalizacji:
 
Sporządzona została w trakcie prac nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku dla wykazania zbieżności i różnic w planowanych działaniach inwestycyjnych w obszarze rewitalizacji w odniesieniu do dokumentu obowiązującego w tym czasie.
 
Plik do pobrania:
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku” został poddany ocenom: formalnej i merytorycznej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z kryteriami znajdującymi się w Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. LPR otrzymał: pozytywną ocenę: formalną (8 września 2009 r. PRO.I.0060-3-13/09) oraz pozytywną ocenę merytoryczną (29 września 2009 r. PRO.I.0060-3-13/2009)
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji po otrzymaniu stosownych opinii i ocen został przedłożony do uchwalenia przez Radę Miasta Włocławek na Sesji w dniu 26 października 2009 r. .
Plik do pobrania:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku przyjęty Uchwałą Nr XXXV/337/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2009 r. w stosunku do dokumentu który został przekazany na sesję 26 października 2009 roku zawiera następujące zmiany wynikające z wniosków zgłoszonych przez Radnych Rady Miasta:
 1. Wprowadzonezostałyzapisy dotyczące projektu pn.: „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” z uwagi na potrzebę koordynacji na poziomie operacyjnym głównie z projektem pn.: Rewitalizacja Starego Miasta Ku Wiśle”. W związku z tym projekt został umieszczony w rozdziale 5.3. Plan działań – schemat, strona 30 oraz w opisie „Planu działań przestrzennych” – sfera Infrastruktura techniczna w poz. 9. strona 51. Projekt został dodany w rozdziale 6 Programu w tabeli 3. Projekty Infrastrukturalne planowane do realizacji z innych źródeł w poz. 13 oraz w przypisie 2) projektu „Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle”” w tabeli 1.
  1. Wyjęte zostało z projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” ograniczenie w zakresie przebudowy ulicy Łęgskiej na odcinku do ulicy Związków Zawodowych, co umożliwi objęcie projektem ulicy Łęgskiej w całym obszarze rewitalizowanym – strony 29, 37, 38, 166.
  2. W rozdziale 6 Programu w tabeli 5. Inne przedsięwzięcia w obszarze rewitalizowanym w poz. 7. dodane zostało działanie pn.: „Opracowanie i wdrażanie Programu Małych Ulepszeń” a w poz. 8. działanie pn.: „Wdrażanie finansowego wsparcia w postaci obniżenia podatku od nieruchomości dla właścicieli podejmujących remonty w obszarze rewitalizowanym” – str. 158.
  3. Do „Planu działań przestrzennych” w obszarze Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego wprowadzone zostały zapisy dotyczące – Remontu, przebudowy budynków Samorządu Województwa wraz z otoczeniem. W związku z tym projekt został umieszczony w rozdziale 5.3. Plan działań – schemat, strona 30 oraz w opisie „Planu działań przestrzennych” – sfera Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w poz. 14. strona 45.
  4. Z Programu został wykreślony projekt pn: - „Rewitalizacja historycznego Placu Wolności”. Wykreślenie dotyczy: Planu działań – schemat, strona 30,  opisu „Planu działań przestrzennych” – sfera Infrastruktura techniczna poz. 2. strona 49, Rozdziału 6 Programu, Tabela 1 Działania rewitalizacyjne planowane do realizacji przy współfinansowaniu z Działania 7.1. – lista rezerwowa strona 150