Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek tel.: +48 54 414-40-00
fax: +48 54 411-36-00, e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

Mapa serwisu BIP
Facebook Twitter Slideshare Dailymotion
Most na WiśleMost stalowyBulwary nocąBrowar B.Zielony RynekRynek

Menu

VideoZobacz wszystkie 

Festyn rodzinny promujący Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na naszej stronie, podaj powyżej swoj adres e-mail.
Drukuj

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek

Protokół
ze spotkania Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek, które odbyło się w dniu 10 października 2013 r. w Urzędzie Miasta Włocławek

Na wstępie Pani Alicja Dworzańska z-ca przewodniczącego Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta powitała uczestników spotkania oraz poinformowała, że obrady poświęcone zostaną następującym kwestiom:

1. Stopniu zaawansowania prac inwestycji miejskich realizowanych w ramach
    Lokalnego Programu Rewitalizacji
    - prezentację przedstawiła Pani Agnieszka Biesiada, Kierownik Referatu Strategii i Projektów
    (prezentacja – załącznik nr 1);

2. Planom dotyczącym modernizacji Placu Wolności – informację przedstawiła Pani Jolanta Stańczak,
    Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury;

3. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – prezentację przedstawiła Pani Alicja Dworzańska
    (prezentacja – załącznik nr 2).

Ad. 2
Pani Jolanta Stańczak na wstępie swojego wystąpienia, pokrótce przypomniała uczestnikom spotkania, iż idea rewitalizacji Placu Wolności pojawiła się w wyniku konsultacji społecznych dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku, kiedy to zadanie zostało umieszczone na liście podstawowej projektów przewidzianych do dofinansowania z działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. W wyniku protestów właścicieli sklepów usytuowanych przy Placu i ul. 3 – Maja oraz na wniosek części radnych na sesji Rady Miasta podczas której uchwalony został LPR, projekt ten został z listy usunięty. Obecnie temat modernizacji Placu Wolności jako uzupełnienia trwających działań związanych z rewitalizacją Śródmieścia został na nowo podjęty. Pani Dyrektor poinformowała zebranych o spotkaniu ze środowiskiem urbanistów i architektów, poświęconym modernizacji Placu Wolności, które odbyło się 8 października we włocławskim ratuszu. Na spotkaniu ustalono, iż ogłoszony zostanie konkurs skierowany do studentów Wydziałów Urbanistyki i Architektury, którzy w ramach prac semestralnych, opracują koncepcję zagospodarowania Placu Wolności. Pomysłodawcy konkursu liczą na świeże, niczym nieograniczone spojrzenie młodych ludzi na tak ważne dla miasta miejsce.

  • W toku dyskusji pomysł poparli w swoich wystąpieniach: Pan Julian Polański Kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej, Pan Mariusz Bednarek ze Stowarzyszenia Włocławskich Nieruchomości oraz pan Dariusz Wesołowski Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu RM Włocławek.
  • Pani Władysława Rekowska przedstawicielka Izby Urbanistów zwróciła uwagę, iż młodzi projektanci powinni być poinformowani o ograniczeniach, które nakładają instytucje typu: Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne itp.
  • Pani J. Stańczak w odpowiedzi poinformowała, iż zostanie przygotowany pakiet informacyjny tak, aby projekty konkursowe osadzone były w pewnych ramach.
  • Na pytanie odnośnie budowy podziemnych parkingów pod Placem Wolności, Pani Dyrektor odpowiedziała, że pomijając koszty takiej inwestycji, istnieje możliwość budowy parkingów pod częścią placu, tam gdzie nie ma nasadzeń wysokiej roślinności. Ponadto poinformowała, iż w konkursie nie zostaną sprecyzowane informacje jakie funkcje docelowe ma Plac Wolności spełniać w przyszłości, czy ma to być funkcja centrum komunikacyjnego miasta, czy też rekreacyjna. Aby projekty były bardziej twórcze, studenci będą mieli szerokie pole do popisu.
  • Pan Mariusz Bednarek zaproponował przeprowadzenie ankiety, w celu zebrania informacji wśród włocławian co do wyglądu Placu (z pomnikiem, czy bez) oraz jak jest i jak ma być postrzegane to miejsce.
  • W kontekście dyskusji Pani Dworzańska nawiązała do obecnie realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych”, w ramach którego powstanie Studium Komunikacyjne dla Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego. Dokument ten określi rolę Placu Wolności w układzie komunikacyjnym miasta.
  • Na zakończenie dyskusji Pan Zbigniew Brenda Prezes Towarzystwa Miłośników Włocławka oraz przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, współautor „Koncepcji rozwoju i zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Zbiornika Włocławskiego”, podkreślił iż konkurs urbanistyczny to dobry pomysł ale dobrze byłoby aby równocześnie samemu odpowiedzieć jak ma wyglądać plac Wolności i jakie funkcje ma pełnić, z uwagi na fakt, iż miejsce to ma wyjątkowe znaczenie dla włocławian. Pan Brenda nawiązał również do świeżo opracowanej „Koncepcji..” w ramach której zakłada się ożywienie Zbiornika Włocławskiego poprzez m.in. realizację 3 inwestycji: rozbudowę mariny Zarzeczewo o nowe funkcje, budowę toru kajakarstwa górskiego na Wiśle oraz budowę muzeum wojny 1920 roku.
  • Pani J. Stańczak zapewniła zebranych, że będą informowani na bieżąco zarówno o przebiegu konkursu jak i planach co do modernizacji Placu Wolności.

 

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek odbyło się w dniu 10 października 2013 r. w Urzędzie Miasta Włocławek.


var/uploads/galerie/0013/01.jpg
var/uploads/galerie/0013/02.jpg